Nhà máy Wayex Việt Nam

Diện tích khu đất

Site area /規模

120.800 m2
Địa điểm

Location / 地點

Bau Bang Industrial Park, Bau Bang District, Binh Duong Province

Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư

Investor / 投資者

WAYTEX INTERNATIONAL CO.,LTD
Khởi công 2018
Tình trạng

Status / 狀況

Đang xây dựng

On Going / 建造中

Phạm vi công việc

Scope of work/ 工作範圍

Thiết kế và thi công

Design and Build / 設計及建造