Nhà máy Polytex Far Estern

Diện tích khu đất

Site area /規模

993.000 m2
Địa điểm

Location / 地點

Bau Bang Industrial Park, Bau Bang District, Binh Duong Province

Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư

Investor / 投資者

POLYTEX FAR EASTERN VIET NAM CO., LTD
Khởi công 2016
Tình trạng

Status / 狀況

Đang xây dựng

On Going / 建造中

Phạm vi công việc

Scope of work/ 工作範圍

Nhà thầu thi công

Main contractor/ 建造