Nhà máy Panko Tam Thăng

Diện tích khu đất

Site area /規模

300.000 m2
Địa điểm

Location / 地點

Tam Thang Industrial Park, Tam Ky City, Quang Nam Province

Khu công nghiệp Tam Thăng. Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư

Investor / 投資者

PANKO TAM THANG CO., LTD
Khởi công 2015
Tình trạng

Status / 狀況

Đã xây dựng

Completed / 建造完成

Phạm vi công việc

Scope of work/ 工作範圍

Thiết kế và thi công

Design and Build / 設計及建造