Nhà máy Chutex

Diện tích khu đất

Site area /規模

67.025 m2
Địa điểm

Location / 地點

Song Than II Industrial Zone, Di An Town, Binh Duong Province

Khu công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư

Investor / 投資者

CHUTEX INTERNATIONAL CO., LTD
Khởi công 2018
Tình trạng

Status / 狀況

Đã xây dựng

Completed / 建造完成

Phạm vi công việc

Scope of work/ 工作範圍

Thiết kế và thi công

Design and Build / 設計及建造